Nya Udden – ett stadsomvandlingsprojekt i centrala Kristianstad


Byggnads AB Bröderna Persson planerar att bygga 700 nya bostäder i området Udden i Kristianstad.

Vi har tagit fram en vision för utvecklingen av området "Nya Udden" som förutom nya bostäder för ungdomar, idrottare, barnfamiljer och äldre i olika upplåtelseformer även innehåller lokaler för olika typer av verksamheter. Sammanlagt omfattar hela utvecklingsområdet cirka 1 400 bostäder vara hälften ligger inom våra fastigheter.

För ett och ett halvt år sedan påbörjade vi vårt arbete med att utveckla en ny modern, trygg och blandad stadsdel i Kristianstad. Sedan dess har vi tillsammans med Tyréns stadsutveckling arbetat fram en vision och målbild för området som i dag till största del upptas av industrifastigheter och parkeringsplatser.

Under senvåren och sommaren har vi arbetat vidare med både Tyréns stadsutveckling och Utopia Arkitekter med att omsätta målbilden till en strukturplan som nyligen presenterades för kommunpolitiken. Förslaget bygger på idén om att dels knyta ihop Udden med staden genom nya fastigheter och stråk och dels skapa en starkare kontakt med vatten och natur för staden som helhet. I arbetet har man tillämpat ett följsamt förhållningssätt till Kristianstads bebyggelsemässiga tradition och karaktär när det gäller storlek på kvarter, stråk och platser men också när det gäller fasadmaterial och ett varierat uttryck.

Udden är ett fantastiskt område med stor potential. Den vill vi förvalta och utveckla tillsammans med kommunen genom att skapa en ny stadsdel med ett brett utbud av bostäder i olika storlekar och blandade upplåtelseformer i direkt närhet till vatten, grönska och inte minst centrala Kristianstad med alla tänkbara former av service.

Udden ligger i ett av Kristianstads bästa lägen mitt emellan centrum, arenan och omgivande natur och vatten. Ett blandat bostadsbestånd kommer att skapa en direkt koppling till centrala staden, stärka attraktiviteten för olika målgrupper, skapa liv och rörelse över stora delar av dygnet vilket bidrar till ett tryggare område och stad.

Under arbetet med förslaget har stort fokus lagts på att utveckla läget vid vattnet för att göra det mer tillgängligt. Här planeras bland annat caféer och restauranger längs vattnet, som ska skapa en attraktiv och livfull miljö för så väl framtida boende i området som besökare och Kristianstadsbor i allmänhet. Både Yllans konferenscenter och villorna i området blir kvar och de nya fastigheterna placeras och utformas för att skapa en harmonisk och väl fungerande helhet.

Vår vision är att Nya Udden ska bli en modern stadsdel baserad på klimatsmart byggande som med blandade upplåtelseformer, bostäder för livets alla skeden, ett centralt läge och rätt utbud av olika typer av verksamheter ger ett fantastiskt tillskott till staden. Därtill förväntas positiva effekter ske på centrumhandeln som kommer gynnas av en förtätning i innerstaden. I arbetet med vårt förslag och i dialogen med kommunen känner vi att förutsättningarna är väldigt goda att kunna uppnå våra mål.

Förslaget för Nya Udden är under utveckling och målsättningen är att påbörja detaljplanearbetet senare under vintern.

Vi kommer regelbundet att uppdatera er med den senaste informationen här på vår hemsida.

/Mårten Persson


Före


Efter


Strukturplan