Integritetspolicy

Du och dina personuppgfiter är trygga hos oss
Den 25 maj 2018 träder EU:s nya datalag GDPR i kraft, vilken ersätter den svenska
personuppgiftslagen. Mycket är sig likt, men kraven på hur företag får behandla dina
personuppgifter skärps.
Vi använder dina personuppgifter för att du enkelt, smidigt och tryggt ska kunna stå i kö, söka bostad eller bilplats och för att du ska kunna få relevant information från oss.

Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Byggnads AB Bröderna Persson (”BRP”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter bolaget behandlar i egenskap av arbetsgivare, bostads- och/eller lokaluthyrare eller som köpare/säljare av produkter och tjänster. BRP hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. En personuppgift är all information som kan kopplas direkt eller indirekt till en levande person.
Det finns ingen skyldighet att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan BRP inte träda in i en avtalsrelation och har ingen möjlighet att t ex hyra ut en bostad eller köpa en produkt eller tjänst.
Syftet med behandlingen av personuppgifterna
Syftet med behandlingen av personuppgifter varierar beroende på vem du är:
Om du är hyresgäst, se längre ner i texten
Om du är anställd eller söker jobb hos BRP, se längre ner i texten.
Om du är en samarbetsparterner, se längre ner i texten .
Överföring av personuppgifter
BRP lämnar inte ut personuppgifter till land utanför EU. Däremot kan BRP överlämna personuppgifter till tredje man innanför EU.
Personuppgifter kan t ex komma att överföras mellan BRP:s olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. BRP kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits med dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter etc om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
Gallring
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar BRP enligt föreskrifter i bokföringslagen, i sju år eller den längre tid som påkallas. Dock lagras de inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen.
Dina rättigheter
Information om behandling av personuppgifter
Du har rätt att få information om BRP:s behandling av dina personuppgifter avseende
följande:
Ändamålen med behandlingen.
De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.
De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer.
Om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.
Förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling.
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
Om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer.
Förekomsten av automatiserat beslutsfattande varvid det åtminstone i dessa fall ska lämnas meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade.
Begäran skall ställas till nedan angiven adress, vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och innehålla uppgift som ditt namn och personnummer. Informationen kommer att skickas till den sökandens folkbokföringsadress.
BRP tillhandahåller kostnadsfritt informationen. Om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får BRP antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att
tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.
Korrigering av felaktig uppgift
Skulle uppgifterna som BRP behandlar vara felaktiga kan du meddela BRP detta per email eller per post. BRP kommer då att rätta uppgifterna.
Rätten av bli glömd
Skulle personuppgifterna inte längre vara nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas har du rätt att kontakta BRP per email eller per post och begära att uppgifterna raderas.
Övrigt
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för
direktmarknadsföringsändamål. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till oss eller till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.
Hänvisningar
BRP ansvarar inte för innehållet på andra webbplatser som tillhandahålls från annan än BRP,
även om det skulle finnas en länk från en webbplats som tillhör BRP. BRP ansvarar inte för
hur behandlingen av personuppgifter sker på annan webbplats än sådan som tillhör BRP.

Om du är Hyresgäst

Nedan finner du information om hur BRP behandlar dina personuppgifter när du är hyresgäst hos bolaget.
Vid erbjudande om bostad
När du erbjuds en bostad hos BRP behöver bolaget behandla vissa av dina personuppgifter. De personuppgifter som blir aktuella är t ex uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. BRP kommer därför att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Dessutom kommer vi inhämta intyg från anställningar och uppgifter från referenspersoner. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden.
Under hyresförhållandet
När du får ett hyresavtal hos BRP kommer bolaget att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Det innebär att BRP kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna t ex skicka ut hyresavier, registrera inbetalningar av hyra, läsa av förbrukning av el, vatten och värme eller när vi skickar ut information. Dessutom kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med hyresförhandlingar. Vidare kommer BRP behöva behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra bolagets och andra företags tjänster.
Om det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk kommer BRP också att behandla dina personuppgifter. Det kan t ex ske om det förekommer störningar eller uppstår skador i lägenheten. Även vid försenade eller uteblivna hyresbetalningar kommer vi behandla dina personuppgifter.
BRP kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter, tex om något skall repareras i din lägenhet. BRP kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.
Övrigt
Om du har skyddade personuppgifter kommer BRP att hantera dina uppgifter enligt bolagets rutiner för sådana.

Om du är anställd eller arbetssökande

Som arbetssökande
BRP behandlar de personuppgifter som du delar med bolaget, vilket kan vara t ex CV, brev, betyg, intyg och annan information. BRP kommer att behandla de personuppgifter som antecknas vid intervjuer, lämnas av referenspersoner och resultat från personlighetstester.
Du uppmanas att som arbetssökande inte lämna känsliga personuppgifter (t ex uppgift om etniskt ursprung, religion, hälsa, politiskt/fackligt engagemang etc).
I samband med rekrytering kommer personuppgifter sparas för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av tillsättning av tjänsten. Om du inte vill vara aktiv efter två år efter avslutad rekrytering raderas uppgifterna. Detsamma gäller om du gör en spontanansökan.
Som anställd
Som anställd hos BRP medför det att BRP behandlar dina personuppgifter. Det kan t ex vara namn, personnummer, mejladress, telefonnummer, adress, konto- och bankuppgifter, anställningsposition och närmast anhörig . BRP kommer också behandla personuppgifter i samband med löne-, utbildnings- och utvecklingssamtal. Intyg och betyg kan komma att behandlas.
Anledningen till att BRP behandlar dina personuppgifter är primärt för att fullfölja sitt avtal
med dig.

Om du är samarbetspartner

Nedan finner du information om hur BRP behandlar dina personuppgifter när du är
samarbetspartner (t ex leverantör) hos bolaget.
BRP behandlar ett flertal personuppgifter för den person som representerar ett företag när
BRP och företaget ingår ett avtal. De uppgifter som är särskilt aktuella är namn och
kontaktuppgifter som underlättar vårt samarbete. Ibland kan det bli aktuellt att fråga om t
ex referenser eller din ekonomi. Det kan innebära att BRP gör kreditupplysning, hämtar
uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg,
andra intyg eller uppgifter från referenspersoner. Skulle dina personuppgifter behöva
behandlas för att ta tillvara ett rättsligt anspråk kommer så att ske.
BRP kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det
kan t ex vara aktuellt om underentreprenörer skall kontaktas inom ramen för ett projekt.
Har du frågor kontaktar du BRP:s Dataskyddsombud Christina Lindell på nedanstående adress
Byggnads AB Bröderna Persson, Döbelnsgatan 10, 291 31 Kristianstad.

Tel: 044-21 59 10
Måndag-Torsdag 10-12 & 13-15
Fredag 10-12
Kontoret tar endast emot bokade besök

Felanmälan: 0709-789 111

Mail: info@brpersson.com

Byggnads AB Bröderna Persson

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta